Menu


slider nemazat

slider slider

Rychlý kontakt

 

Hana Vanišová

Revoluční  133 (vedle Kulturního domu)

33023 Nýřany
IČ: 41688341

+420775215860

ps-hanavanisova@seznam.cz

Stáhnout VCF

certifikat

NOVINKA

PAMÁTEČNÍ SKLO

Zvěčněte vzpomínku na milovanou osobu Památečním sklem

Památeční sklo je vytvořené spojením vysoce kvalitního křišťálu a malého množství popela zesnulého. Kombinaci jemného dekorování a popela vzniká neobyčejně krásný a jedinečný úkaz, který zvěčňuje vzpomínku na blízkou osobu.

VÍCE NA http://www.memoryurny.cz/

ps41-3int(1)

Novinky

Památeční sklo

14.8.2012

PAMÁTEČNÍ SKLO

Zvěčněte vzpomínku na milovanou osobu Památečním sklem

Památeční sklo je vytvořené spojením vysoce kvalitního křišťálu a malého množství popela zesnulého. Kombinaci jemného dekorování apopela vzniká neobyčejně krásný a jedinečný úkaz, který zvěčňuje vzpomínku na blízkou osobu.

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.REKLAMACE

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

Čl. I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

V řízení dle tohoto reklamačního řádu jsou účastníky, popř. smluvními stranami:

spotřebitel – objednavatel (příkazce) dle smlouvy o plnění nebo jeho zástupce

poskytovatel – obstaratel (příkazník) nebo dodavatel služby, pronajímatel

Reklamační řád upravuje postup smluvních stran, jejich práva a povinnosti při uplatnění reklamace na plnění:

 • ze smlouvy o obstarání pohřbu a služeb s tím spojených;

 • ze smluv na poskytování ostatních služeb dle individuálních požadavků spotřebitele.

Čl. II - ROZSAH ODPOVĚDNOSTI

V reklamačním řízení dle tohoto reklamačního řádu při obstarávání pohřbu a zabezpečení služeb na pohřebišti, lze uplatnit odpovědnost spočívající především v tom, že:

 • poskytovatel nedodržel sjednaný termín konání pohřbu;

 • poskytovatel neprovedl pietní akt, nebo úkony s tím související, v rozsahu, jak byly sjednány;

 • objednané služby byly poskytovatelem provedeny odlišně od ujednání ve smlouvě;

 • je neoprávněné poskytovatelem požadovat zaplatit vyšší cenu, než byla sjednána;

 •  poskytovatel neodpovídá za vady, jejichž příčinou je vadnost věcí dodaných spotřebitelem, nebo nevhodnost pokynů spotřebitele, jestliže poskytovatel na vadnost věci či nevhodnost pokynů spotřebitele neupozorní.

Čl. III - UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Reklamace při obstarávání služby pohřební se podávají ihned po skončení pietního aktu, nejpozději první pracovní den po dni, kdy byl pohřeb uskutečněn, nebo po dni, který byl sjednán jako den pohřbu.

Výjimkami jsou:

květinové výzdoby na hrobech, kde lhůta k uplatnění reklamace činí 3 kalendářní dny. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné odcizení, poškození, nebo přemístění květinové výzdoby a hrobového příslušenství;

květinové výzdoby v obřadních síních, kde se reklamace podávají ihned po skončení pietního aktu, pokud si spotřebitel (viz. čl. I) smuteční vazbu (vlastní i zakoupenou) neodnese z obřadní síně, je smuteční vazba zlikvidována pracovníky poskytovatele nebo správou obřadní síně. Kytice, které byly na rakvi, se z hygienických důvodů nevrací a jsou zlikvidovány pracovníky poskytovatele.

Kontrola smuteční vazby je prováděna na výzvu obřadníka - před obřadem (jako průkazný materiál potom slouží fotodokumentace pořízená před obřadem). V případě, že se smuteční obřad koná v obřadní síni, kde není poskytovatel pohřbu provozovatelem pietního aktu, přebírá za pietní akt a celkový průběh pietního aktu plnou zodpovědnost provozovatel smuteční síně nebo správce hřbitova.

 • Lhůta běží ode dne předání plnění spotřebiteli květinové výzdoby a služeb při pohřbívání do doby prokazatelného provedení. Místem uplatnění reklamace je místo, kde bylo sjednáno obstarání pohřbu, tj. pracoviště poskytovatele. Reklamace a uplatnění bude provedeno v pracovní době zveřejněné poskytovatelem.

 • Reklamaci může uplatňovat spotřebitel dle obstaravatelské smlouvy, nebo ten, kdo prokáže, že je jeho zástupcem (viz. čl. I).

 • Reklamace se podává písemně, nebo ústně do zápisu u poskytovatele služeb, nebo jím pověřeného zástupce.

 • Obsahuje mimo jiné datum podání, označení reklamované vady, podpis a adresu reklamujícího.

 • Má-li být uplatněna reklamace na vady věci, které v průběhu pietního aktu zemřelého mají podlehnout zničení a jejichž vada později prokázat nelze, musí být poskytovatel na vadu upozorněn před zničením. Poskytovatel je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o uplatnění práva.

Čl. IV - ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 • Je-li prokázáno, že plnění nebylo provedeno v rozsahu či kvalitě sjednané v obstaravatelské smlouvě, má spotřebitel právo na přiměřené snížení ceny z části služby, která vadu vykazuje

 • Cenu obstarání pohřbu a dalších služeb lze reklamovat pouze, je-li požadovaná cena vyšší než smluvená.

 • Byla-li smluvní cena v průběhu poskytování služby zvýšena se souhlasem objednavatele, platí tato vyšší cena.

 • Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu přijmout reklamaci s tím, kdo ji podal a dohodnout její vyřízení. O způsobu vyřízení reklamace se vyhotovuje zápis s podpisem toho, kdo reklamaci uplatnil a podpisem poskytovatele.

 • Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů od jejího uplatnění. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů, pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

 • V rozhodnutí o způsobu vyřízení reklamace musí být určena lhůta k vyřízení. K vyřízení reklamace je ten, kdo ji uplatnil, povinen poskytnou obstaravateli součinnost do jejího vyřízení. Nelze-li ve vyřízení reklamace pokračovat proto, že tomu prokazatelně brání neposkytování součinnosti reklamujícího, je možno reklamaci odmítnout jako neoprávněnou. 

Čl. V - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 • Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 01. 12. 2017

 • V ostatních vztazích neupravených tímto reklamačním řádem se právní vztahy spotřebitele a poskytovatele řídí obecně závaznými předpisy, zejména Zákona č. 90/2012 Sb., Obchodní zákoník, Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a Zákona č. 476/2013 Sb., O ochraně spotřebite, vše ve znění pozdějších předpisů

 

 Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Vážení zákazníci tímto si Vás dovolujeme informovat o tom, že případné spory, které vzniknou mezi Vámi a naší společností, resp. veškeré Vaše požadavky apod., se vždy snažíme řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti.

Pokud by se však nepodařilo Vaše nároky uspokojit a vznikl tak mezi Vámi a naší společností spor, máte právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy o prodeji našeho zboží  nebo ze smlouvy o poskytování našich služeb (dále jen „spotřebitelský spor“).

V případě spotřebitelského sporu týkajících se prodeje našeho zboží či poskytování našich služeb je pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce - www.coi.cz („ČOI“), na kterou se můžete obrátit ohledně jakéhokoliv spotřebitelského sporu. Mohou vznikat i další tzv. pověřené osoby/subjekty k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, u kterých je možno také mimosoudní řešení zahájit – řešit.

Postup při mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je takový, že se zahajuje na návrh spotřebitele u COI (případně jiné pověřené osoby), který musí obsahovat

 • identifikační údaje stran sporu (Vaše a naše),

 • úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností (co je sporné),

 • označení, čeho se navrhovatel (Vy) domáhá (např. vrácení kupní ceny, výměny zboží apod.),

 • datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. první reklamace),

 • prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,

 • datum a podpis navrhovatele (Váš).

    K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit přímo (například naše korespondence apod.), a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci. Návrh lze podat zejména písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává.

    Navrhovatel (Vy) může podat návrh u ČOI nebo jiného pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. odstoupení od smlouvy/reklamace).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze uvedenou lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí

 

 • uzavřením dohody stran sporu (dobrovolné),

 • jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným ČOI nebo pověřenému subjektu,

 • smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce,

 • marným uplynutím lhůty pro vyřešení sporu,

 • odmítnutím návrhu (pro jeho vady).

 

    Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

    ČOI nebo pověřený subjekt stanoví pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upraví postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů tak, aby byla v souladu se zákonnými pravidly.

    V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, nepovede k vyřešení spotřebitelského sporu, se samozřejmě vždy můžete obrátit na soud. Samozřejmě také nemusíte ani možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu využít (lze to však samozřejmě vždy doporučit) a můžete se s řešením spotřebitelského sporu přímo obrátit na příslušný soud.

 tps://pohrebnisluzbaneudert.webnode.cz/reklamacni-rad/

 

 

 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se